Implementatie W&T, een doorn in het oog of valt dat wel mee?

Gepubliceerd op 13 februari 2020 om 15:55

In 2020 moeten alle Nederlandse basisscholen aandacht hebben voor Wetenschap & Technologie (W&T) in het curriculum (Techniekpact, 2018). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Technologie is overal om ons heen en kinderen vinden dat vanzelfsprekend. Technologie is tevens de grootste motor van onze economische welvaart.

De visie op W&T, die in 2013 door de Verkenningscommissie is opgesteld, is als volgt:

Wetenschap en Technologie is een manier van kijken naar de wereld. Wetenschap en technologie begint bij de verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Vanuit die attitude komen vragen op of worden problemen gesignaleerd. De zoektocht naar antwoorden op die vragen en problemen leidt tot oplossingen in de vorm van kennis en/of producten. Deze oplossingen zijn tegelijk weer uitgangspunt voor nieuwe vragen. Onderwijs in wetenschap en technologie stimuleert en bestendigt een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. Het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren (OOL), waarmee ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden worden ontwikkeld zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, kunnen samenwerken en ICT-geletterdheid. En het brengt kinderen kennis bij over de wereld. Thema’s die daarbij aan bod komen, zijn gezondheid, natuur en ruimte, de technologische, bebouwde en maatschappelijke omgeving, hoe die in het verleden tot stand is gekomen en hoe we daar nu en in de toekomst op een duurzame en veilige manier mee om kunnen gaan.

 

In deze visie is W&T geen afzonderlijk vak, maar een vakoverstijgende wijze van denken en werken, gericht op vragen stellen, onderzoeken en het kritisch leren inzetten van allerlei vaardigheden.

Scholen mogen zelf bepalen hoe ze invulling geven aan Wetenschap & Technologie in hun onderwijs.

 

Op veel scholen wordt W&T ingevoerd aan de hand van een techniekprogramma.

Maar wat is nu het verschil tussen Techniek en Technologie? Techniek zorgt voor producten zoals stoelen, een smartphone, kleding. Techniek zorgt er dus voor dat er een concrete ‘oplossing’ voor een probleem komt. Technologie is het wetenschappelijke gedeelte waar innovatie een grote rol in speelt. Technologie is in eerste plaats een houding. Techniek is hierdoor een middel om Wetenschap & Technologie op eenvoudige wijze te implementeren.

 

Wat vaak vergeten wordt is dat er onbewust al veel aan W&T gedaan wordt. Zoals een leerkracht van groep 1-2 terecht antwoord: ‘Kleuters zijn van nature nieuwsgierig en willen graag ontdekken. Dit sluit mooi aan bij wetenschap en techniek. Eigenlijk onderzoeken de kinderen de hele dag van alles’.

Zorg dat je die nieuwsgierige houding van de leerling ook in de hogere groepen vast blijft houden en stimuleert. Het is vaak ook het anders benoemen van de activiteiten. Als een kleuter aan het bouwen is met blokken, of een oudere leerling met een ‘knutsel’ werk is het simpel om te zeggen: ‘wat ben jij technisch!’.  Bij alle handvaardigheid activiteiten is de leerling bezig met onderzoeken en ontwerpen. Hoe hoger de groep, hoe meer je de leerling zelf aan de slag kan laten gaan.

 

Ook bij andere lessen/vakken ben je vaker met W&T bezig dan je denkt.

Nederland is zo’n beetje het enige land in Europa waar begrijpend lezen een apart vak is. Terwijl lezen over interessante onderwerpen zo span­nend kan zijn. Daarom is het eigenlijk heel logisch om begrijpend lezen als vaardigheid te integreren in W&T. Begrijpend lezen is een manier om informatie te verzamelen, om het antwoord op opzoek­vragen te vinden of om te snappen hoe je een experiment moet opzetten.

 

In de meeste rekenmethoden in Nederland wordt van tijd tot tijd een beroep gedaan op de wiskundige attitude door leerlingen in groepjes aan een probleem te laten werken, te laten discussiëren over de verschillende oplossingsstrategieën of vast te laten leggen hoe ze tot een bepaalde oplossing gekomen zijn. Het stimuleert en bestendigt namelijk een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. Als dat geen W&T is!

 

Bij cultuur onderwijs kun je bijvoorbeeld met de leerlingen onderzoeken hoe ambachten bij de diverse culturen ontwikkeld zijn (meteen een stukje geschiedenis). Onder de noemer burgerschapsvorming kunnen vele leer- en ontwikkelingsdoelen geschaard worden. Wij willen de kritische denkvaardigheden en de handelingsbekwaamheid van leerlingen stimuleren. Dit is nodig om hen te betrekken bij actuele, maatschappelijke vraagstukken. Door de technologisering zijn deze vraagstukken vaak sterk verbonden met bèta en technologie, denk hierbij aan de digitale vaardigheden.

 

Vanuit Marel Educatie willen wij je het volgende meegeven; Kijk eens goed naar de diverse lesmethodes binnen je school. Overal kun je W&T erin meenemen. Leg dat vast in je school- en jaarplan en je kunt door gaan met wat je het beste kunt, en je voldoet meteen aan de eis W&T in je curriculum te implementeren.

 

Ondersteuning nodig bij het opstellen van het plan? Stuur een mail naar Sandra van der Marel info@mareleducatie.nl.  

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.